fbpx

Taisyklės

BENDROSIOS KATERIO (LAIVO) SU KAPITONU IR BE JO NUOMOS TAISYKLĖS

 

LAIVO UŽSAKYMAS IR UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS

– Į užsakymo kainą įeina pilnai įrengtas laivas, su įranga ir/ar paslaugomis pagal galiojantį kainyną.

– Į užsakymo kainą neįskaičiuotas stovėjimas uostuose (išskyrus namų uostą), taip pat degalai sunaudoti nuomojantis laivą.

– Laivas ir paslaugos laikomos užsakytomis tik tada, kai yra pilnai apmokėtos. Galiojančios laivo ir paslaugų kainos skelbiamos tik internete, tinklapyje www.travel-boat.com.

– Laivą valdyti gali tik asmuo, turintis pažymėjimą, leidžiantį valdyti atitinkamos kategorijos laivą. Jei Klientas tokio pažymėjimo neturi, jis privalo samdyti asmenį, turintį atitinkamą leidimą.

– Jei užsakymas atšaukiamas likus daugiau kaip 14 dienų iki jo pradžios – taikomas užsakymo atšaukimo mokestis – 50% nuo užsakymo sumos.

– Jei užsakymas atšaukiamas likus mažiau kaip 14 dienų iki jo pradžios – taikomas užsakymo atšaukimo mokestis – 100% nuo užsakymo sumos.

UŽSTATAS, DRAUDIMAS, PLAUKIMO AKVATORIJA

– Atvykus nuomoti laivo imamas 1000 EUR vertės užstatas, kuris paliekamas grynais pinigais laivo perdavimo metu.

– Užstatą mokėti gali bet kuris įgulos narys, suteikęs leidimą naudotis užstatu kapitonui.

– Radus pažeidimus iki 1000 EUR sumos, jie išskaičiuojami iš užstato. Jeigu nuostoliai viršija 1000 EUR ir veiksmai, kuriais buvo padaryti nuostoliai pripažįstami draudiminiu įvykiu, kompensuoja draudimo kompanija.

– Esant žalai viršijančiai užstato sumą, taikomas 20 procentų administravimo mokestis, skaičiuojamas nuo žalos sumos.

– Sugadintas inventorius ne remontuojamas, o keičiamas nauju, išskyrus atvejus, kai kitaip nusprendžia laivo savininkas.

– Jei Klientas užsako kapitono paslaugą, jis neprivalo dengti nuostolių, atsiradusių dėl kapitono klaidų ar blogo valdymo, tačiau privalo atlyginti žalą, kurią padarė dėl savo veikimo ar neveikimo.

– Laivui leidžiama plaukti Lietuvos vidaus bei pakrančių vandenyse (C kategorija).

– Laivas yra apdraustas Kasko ir Civilinės atsakomybės draudimais.

LAIVO PERDAVIMAS

– Už laivą ir jo įgulą, jų saugumą atsakingas kapitonas (kapitonas). Laivą išsinuomojęs Klientas su Travel Boat (Kompanija) kapitono paslaugomis, pats atsako už laivo ir žmonių saugumą bei tvarką, kai laive nėra kapitono.

– Laivas perduodamas kapitonui, turinčiam pažymėjimo, leidžiančio valdyti atitinkamą laivą, originalą. Travel Boat turi teisę pasidaryti dokumento kopiją.

– Laivas perduodamas Klientui patogiu laiku nuo 14 val. Laivas perduodamas su pilnu kuro baku.

– Perdavimo metu Klientas (kapitonas) privalo įsitikinti, ar laivas yra tvarkingas pagal pateiktą Perdavimo  – Priėmimo Aktą (toliau – Aktas). Jei rasta gedimų, nežinomų Travel Boat – Klientas (kapitonas) privalo apie tai informuoti perduodantį asmenį, kuris Akte padarytų atitinkamas žymas.

– Kompanija gali paprašyti Kliento (kapitono) pademonstruoti laivo valdymo įgūdžius, kad įsitikintų, jog jis turi pakankamą patirtį.

LAIVO GRĄŽINIMAS

– Klientui grąžinant laivą, Kompanija patikrina jo būklę pagal Aktą. Jei visi punktai atitinka užfiksuotą būklę perdavimo Akte, Aktas pasirašomas. Radus gedimų, ar sugadinimų atsiradusių dėl netinkamos laivo eksploatacijos, Klientas privalo tai kompensuoti pagal šios sutarties 3 punkte numatytas sąlygas.

– Jei laive gedimų ir sugadinimų nerasta, Klientui grąžinamas užstatas tokiu pačiu būdu kaip ir buvo gautas.
Grąžinant laivą Kompanijai, sunaudoti degalai fiksuojami su laivu nuplaukiant iki degalinės ir pilnai užpildant kuro baką. Klientas gali dalyvauti pildant, jam nedalyvaujant pateikiamas kuro užpylimo čekis.

– Sunaudotų degalų suma užfiksuojama Akte ir išskaičiuojama grąžinant užstatą, bei įrašant ją galutinėje sąskaitoje faktūroje.

– Jei klientas laivą grąžina pilnu degalų baku, kaip gavo pasiimdamas, papildomas mokestis už degalus neskaičiuojamas.

– Laivas turi būti grąžintas į tą patį uostą iš kurio paimtas iki paskutinės užsakymo dienos 15 valandos.
Jei laivą pavėluojama grąžinti daugiau nei 3 valandas, mokamas mokestis, lygus vidutinės vienos dienos nuomos kainai.

– Jei Klientas pageidauja laivą perduoti anksčiau nei nuomos laiko pabaiga, jis privalo iš anksto informuoti Kompaniją, kad būtų galimybė Kompanijai priimti laivą.

– Jei Klientas pageidauja pratęsti laivo nuomą, tai galima padaryti bet kada informavus Kompaniją, su sąlyga, kad laivas nėra užsakytas kito kliento. Pratęsimo kaina nustatoma pagal galiojantį kainyną. Pratęsimas laikomas įvykdytu, kai jis yra apmokėtas.

KLIENTO/KAPITONO ĮSIPAREIGOJIMAI

– Savarankiškai nuomojantis laivą, Klientas privalo turėti pažymėjimo originalą, leidžiantį valdyti atitinkamą laivą (priešingu atveju jis turi užsakyti kapitono paslaugą pagal galiojantį Kompanijos kainyną). Kompanija pasilieka teisę pasidaryti dokumento kopiją.

– Nepalikti laivo trečiai šaliai.

– Užtikrinti, kad laive būtų tik asmenys, įrašyti įgulos sąraše.

– Garantuoti, kad visa įgula prisiimtų jungtinę atsakomybę prieš Kompaniją. Įgulos sąrašą turėti su visais laivo dokumentais per visą užsakymo laikotarpį.

– Informuoti Kompaniją apie įgulos narių pasikeitimą.

– Informuoti apie išvykimą į Baltijos jūros akvatoriją atitinkamas institucijas.

– Gerbti šalies, kurioje plaukiojama, įstatymus.

– Laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, saugant įgulą ir laivą.

– Tausoti ir saugoti laivą bei jo inventorių.

– Paliekant laivą uoste ar kitoje vietoje, be įgulos narių, įjungti apsaugos signalizaciją.

– Neišplaukti iš uosto, jei vėjo stiprumas siekia daugiau nei 20 mazgų arba jeigu išplaukti neleidžia uosto tarnybos.

– Į laivą neimti naminių ar laukinių gyvūnų be Kompanijos sutikimo.

KOMPANIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

– Kompanija laivą pateikia švarų, tinkamoje naudoti būklėje, su pilnais degalų ir vandens bakais.

– Jeigu dėl kito kliento vėlavimo Kompanija negali laiku pateikti laivo, Klientui mokama vienos dienos užsakymo dydžio kompensacija.

– Kompanija nėra atsakinga už vėlavimus, kurie atsiranda dėl netinkamų navigacijai oro sąlygų.

PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMAS

– Jei Klientas turi nusiskundimų Kompanijos ar Kompanijos pasiūlyto kapitono darbu, pretenzija turi būti pateikta laivo grąžinimo dieną, raštu, su Kliento parašu.

– Jei Klientas reikalauja kompensacijos, apie tai turi būti susitarta laivo gražinimo metu. Tokio susitarimo atveju pasirašomas rašytinis dokumentas su abiejų šalių parašais.

– Jei Kliento pretenzija negali būti išspręsta laivo gražinimo metu, ji turi būti atsiųsta per 14 dienų. Priešingu atveju nagrinėjama nebus.

– Šalys pretenzijas siekia spręsti tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teismuose.

KITA

– Jei laivą valdo Kompanijos samdytas kapitonas, Klientas privalo gerbti ir vykdyti kiekvieną jo nurodymą.

– Šios taisyklės pasirašomos ir lieka laive nuo laivo priėmimo iki perdavimo.

– Pasirašydamas šias taisykles Klientas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės Travel Boat rinkodaros tikslais, tačiau neperduodami trečiosioms šalims.